Svet-Stranek.cz
SDH Česká Rybná

Základní informace o JSDH Česká Rybná:Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci.

Základní informace o JSDH Česká Rybná

Základním předpisem pro zásahové jednotky obcí je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. Na tento předpis je navázáno ještě několik dalších, které upravují organizaci jednotek v rámci IZS, jejich předurčenost, výstrojní řád a jiné...
Na základě výše zmíněného zákona je zásahová jednotka obce (JSDHO) zařazena do kategorie JPO 3, což znamená, že je předurčena k zásahům nejen na území katastru obce, ale také za jeho hranicemi. Operační středisko v Pardubicích tedy může JSDHO kdykoliv vyslat k zásahu mimo obec. JSDHO Česká Rybná má na základě tohoto zákona k dispozici 12 členů a jsou v případě vyhlášení poplachu povinni opustit základnu nejpozději do 10 minut s CAS a posádkou 1+5.
Dále tento zákon určuje zřizovatele JSDHO, kterým je obec nebo město. Zřizovatel je v patřičné míře, na základě tohoto zákona, povinnen vybavit jednotku obce patřičnými ochrannými pracovními pomůckami a technikou, tak aby mohli členové této jednotky bezpečně provádět záchranné práce.
Zákon také vysvětluje rozdíl mezi JSDHO a sborem dobrovolných hasičů (SDH). Jednoduše jej lze popsat následovně:
SDH - dobrovolná organizace (podobně jako TJ Sokol nebo zahrádkáři), která je postavena na společném zájmu několika osob. Náplní činnosti je PREVENCE v oblasti požární ochrany, v dnešní době také požární sport a jiné společenské a kulturní akce. V čele SDH stojí starosta sboru a výkonným orgánem je výkonný výbor sboru. Jedná se o samostatně hospodařící organizaci, která je z velké části finančně závislá na okolních subjektech.
JSDHO (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce) - je to organizační složka, jejíž zřizovatelem je obec nebo město. V čele této složky je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostovi obce. Tato složka je zcela závislá na rozpočtu obce a veškerá technika, výstroj a výzbroj pořízená pro činnost této jednotky JE MAJETKEM OBCE! Činnost této jednotky je čistě REPRESIVNÍ!
Jistá provázanost však mezi oběmi organizacemi je. Členové zásahové jednotky obce jsou vybíráni z členské základny SHD, protože tito lidé jsou již od útlého věku vedeni nejen k preventivní, ale i represivní činnosti v oblasti požární ochrany a záchranářtví.